Archive:Munich Air Quality Network

From The Munich Maker Lab's Wiki
Jump to navigation Jump to search
Attention.png You are visiting an old wiki page. The information found on "Munich Air Quality Network" might be out of date.

Offizielle Feinstaub-Sensoren in/um München

Docker Setup

docker run -d \
  --name=maqn_influxdb \
  -v /data/maqn/influxdb:/var/lib/influxdb \
  influxdb:alpine

# https://github.com/grafana/grafana-docker
docker run -d \
 --name=maqn_grafana \
 -v /data/maqn/grafana:/var/lib/grafana \
 --link maqn_inluxdb:influxdb \
 -e "GF_SERVER_ROOT_URL=http://graphs.maqn.de" \
 -e "GF_SECURITY_ADMIN_PASSWORD=blublubblub" \
 -e "GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED=true" \
 -e "GF_USERS_ALLOW_SIGNUP=false" \
 -e "VIRTUAL_HOST=graphs.maqn.de" \
 grafana/grafana

docker run -d \
 --name maqn_mysql \
 -v /data/maqn/mysql:/var/lib/mysql \
 -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=changeme \
 -e MYSQL_DATABASE=maqn \
 -e MYSQL_USER=maqn \
 -e MYSQL_PASSWORD=changeme \
 mariadb

git clone https://github.com/maqn/api.git
cd api
mkdir /data/maqn/api
cp config.py.sample /data/maqn/api/
docker build -t maqn/api .

docker run -d \
 --name maqn_api \
 --link maqn_influxdb:influxdb \
 --link maqn_mysql:mysql \
 -v /data/maqn/api:/data \
 -e "VIRTUAL_HOST=api.maqn.de,sensors.tiefpunkt.com" \
 maqn/api

git clone https://github.com/tiefpunkt/meshviewer-air.git map
cd map
docker run -it --rm -v $(pwd):/data digitallyseamless/nodejs-bower-grunt sh -c 'apt-get update && apt-get install -y ruby-sass && npm install && npm install bower grunt-cli && node_modules/.bin/bower install && grunt'
cp -rp build /data/maqn/map

docker run -d \
 --name maqn_map \
 -v /data/maqn/map:/usr/share/nginx/html:ro \
 -e "VIRTUAL_HOST=map.maqn.de" \
 nginx:alpine

luftdaten.info

Projekt zur Feinstaubmessung aus Stuttgart

Wir haben einen Sensor in München (bei Severin auf dem Balkon)

NOx